Foreldresamarbeid

Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet sitt potensial og gjennomfører videregående skole. En stor utfordring er at kontakten mellom skole og hjem reduseres etter hvert som barna blir eldre. Det er derfor viktig med forpliktende samarbeid mellom barnehage, skole og hjem gjennom hele oppveksten. 

Arbeidsgrupper i kommunene

Det ble i september 2012 nedsatt arbeidsgrupper for Foreldresamarbeid i alle kommunene . (Siljan 
og Drangedal har felles arbeidsgrupper) . Arbeidsgruppene er satt sammen av følgende deltagere:
1 prosessleder fra kommunen
1 rektor fra barneskolen 
1 rektor fra ungdomsskolen
1 barnehagestyrer
1 rektor (enten rektor eller stedfortreder for rektor) fra videregående opplæring
1 leder (eller bemyndiget person) fra helsestasjonen/skolehelsetjenesten
3 foreldrerepresentanter
Eventuelt en representant fra flerkulturelt utvalg 
 

Resultatmål

Talenter for framtida har følgende resultatmål for arbeidet med Foreldresamarbeid:
 
"Kommunene skal ha et velfungerende Foreldresamarbeid basert på gjensidig respekt og tillit gjennom 
hele oppvekstløpet, slik at flest mulig barn og unge får støtte til å gjennomføre skolegangen"