Nytt rundskriv om forebyggende innsats for barn og unge

Nylig har det kommet et nytt forebyggingsrundskriv fra 6 departementer. Rundskrivet Q-16/2013 erstatter det tidligere forebyggingsrundskrivet Q-16/2007. Det nye rundskrivet viser - som det forrige, til de ulike tjenestenes ansvar for forebygging på 3 nivåer, som nå kalles den "universelle", den "selektive" og den "indiserte" forebyggingen.

Det nye rundskrivet peker på gode arenaer der innsatsen i barn og unges liv må innrettes. En viktig forskjell fra det tidligere rundskrivet er at det nå også vises til FNs barnekonvensjon! Det var på tide!

Rundskrivet kan bestilles fra departementenes servicesenter - epost publikasjonsbestilling@dss.no