Overganger

Alle overganger i barns og unges oppvekst medfører risiko. 

Sikring av gode overganger mellom helsestasjonen – barnehagen – barneskole - ungdomsskole - videregående skole og andre samarbeidsinstanser som skolehelsetjenesten, barnevern, PPT og NAV er viktig for å må målet om økt gjennomføring i videregående skole. 

 

Arbeidsgrupper i kommunene
Høsten 2012 startet Talenter for framtida
arbeidet med satsingsområdet Gode overganger . Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i hver 
kommune i Grenland (Siljan og Drangedal har 
felles arbeidsgrupper) . Arbeidsgruppene er satt 
sammen av følgende personer:
1 prosessleder fra kommunen
1 rektor fra videregående opplæring
1 rektor fra ungdomsskolen
1 rektor fra barneskolen
1 barnehagestyrer
1 leder (eller stedfortreder) for helsestasjonen/
skolehelsetjenesten
1 NAV-leder
2 PPT (kommune + fylkeskommune )
 

Resultatmål

Det er formulert følgende resultatmål for 
arbeidet med Gode overganger:
Kommunene i Grenland/fylkeskommunen skal 
ha gode overganger i oppvekstløpet - fra helsestasjonen, barnehage, grunnskole til videregående opplæring, for å sikre at flere gjennomfører videregående opplæring og blir klare for arbeidslivet