Tverrfaglig samarbeid

En undersøkelse utført av Vista analyse dokumenterte at det kan være så mange som 70 instanser involvert i arbeidet med risikoutsatte barn og unge i en mellomstor kommune.

 Rapporten pekte på manglende samordning og koordinering av ressursinnsatsen. 

 

For å yte gode tjenester overfor barn og unge med sammensatte problemer stilles det krav til godt samarbeid mellom de involverte aktørene . Det vil også gi en bedre ressursutnyttelse i kommunene .

Organisering og fremdrift for arbeidet med dette satsingsområdet vil bli besluttet senere.